FNs mål för hållbar utveckling

2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen ”Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling”, med 17 globala mål, vilka sammanfattar de globala utmaningar och prioriterade områden som världen står inför. Syftet med målen är att utrota fattigdom, förverkliga mänskliga rättigheter, uppnå jämställdhet och motverka klimatförändringar.

Concordia Maritime ser målen som ett gemensamt åtagande som kräver samarbete mellan regeringar, företag och samhället i stort. Vi stödjer de 17 målen fullt ut och anser att de har potential att bidra till en mer hållbar utveckling – för såväl samhället i stort som enskilda företag och verksamheter.

Concordia Maritimes verksamhet har en direkt och indirekt påverkan på flera av de 17 målen. Havsburna transporter utgör på många sätt grunden för det moderna samhället. De möjliggör produktion, mobilitet och tillväxt – och bidrar även till minskad fattigdom. Samtidigt förknippas dagens transporter med negativa effekter såsom koldioxidutsläpp och luftföroreningar.

Genom vårt hållbarhetsarbete arbetar vi för att ha en positiv påverkan på vår omvärld ur miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektiv. Vi har valt att fokusera på mål 7, 8, 9, 13, 14 och 17 där vi genom vår verksamhet och vårt hållbarhetsarbete kan ha störst positiv påverkan.