Antikorruption

Inom Concordia Maritime råder nolltolerans mot mutor och korruption. Vi strävar också efter att helt eliminera s.k. facilitation payments, vilka historiskt har varit vanliga inom sjöfarts- och rederinäringen.

Concordia Maritime är sedan 2016 medlem i Maritime Anti-Corruption Network (MACN), ett internationellt initiativ som skapats av aktörer inom sjöfartsnäringen för att dela erfarenheter och utveckla best practice vad gäller arbete mot korruption och mutor i alla dess former. MACN drivs av företrädare för sjöfartsnäringen, men samarbetar också med externa aktörer, däribland regeringar och internationella organisationer (bl a United Nations Development Programme) i syfte att identifiera och på djupet förstå de bakomliggande orsakerna till korruption inom sjöfartsindustrin.

Som medlem i MACN åtar man sig att följa och organisationens sju principer, vilka bl a rör implementeringen av införande och upprättande av anti-corruption compliance program, intern kontroll, rapporteringssystem samt återkommande interna och externa genomlysningar.