Teknisk designstudie rörande konvertering sjösatt

Concordia Maritime utvärderar möjlighet till konvertering av fartyg.

Concordia Maritime har tillsammans med Stena Teknik och ett tyskt konsultföretag specialiserat på fartygskonstruktion, lanserat en teknisk designstudie. Syftet är att utreda den tekniska möjligheten till konvertering och anpassning av ett P-MAX-fartyg till transporter av containers. I uppdraget ingår även att ta fram klassgodkänd s.k. ”basic design”.

Containersegmentet har under senare år uppvisat en stark utveckling, delvis drivet av de störningar som skett inom internationell logistik, men även av mer strukturella faktorer.

P-MAX-fartygens dubbla motorer, med full redundans, samt övriga dimensioner gör dem enligt initiala bedömningar möjliga att konvertera till containerfartyg med en kapacitet på ca 2 100 TEU. Det ska understrykas att det finns en mängd tekniska och framför allt marknadsmässiga utmaningar att konvertera och anpassa P-MAX fartygen till transporter av containers och att det därmed finns en risk att utfallet av den tekniska designstudien leder till att projektet inte kommer att genomföras.

Den tekniska designstudien beräknas vara färdig under slutet av andra kvartalet 2022 och kommer vid positivt utfall följas av diskussioner med varv och möjliga befraktare för att närmare utröna potentiellt intresse. En eventuell konvertering beräknas ta ca 3–5 månader per fartyg.

Concordia Maritime äger 9 P-MAX-fartyg.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Lewenhaupt
VD, Concordia Maritime AB
0704 855 188
erik.lewenhaupt@concordiamaritime.com              

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2022 kl. 08:45 CET.

PDF