Stark tankmarknad till följd av sanktioner och hög efterfrågan på olja

Produkttankmarknaden har under april och maj stärkts högst påtagligt, med marknadsrater på betydligt högre nivåer än både under Q1 2022 och helåret 2021. I slutet av maj låg den genomsnittliga intjäningen på spotmarknaden för ett MR-fartyg (clean) på cirka $36,000 per dag*. Även time chartermarknaden har stärkts och ett treårigt kontrakt för en MR-tanker ligger idag på $15,000-18,000 per dag, lite beroende på fartygets design. För ett suezmaxfartyg ligger den genomsnittliga spotintjäningen på cirka $22,000 per dag**. Volatiliteten inom segmentet har under april och maj varit hög, med tillfälliga peakar på nivåer över $60,000 per dag.

VLCC-segmentet ligger fortfarande på historiskt sett mycket låga nivåer, vilket också medför ett indirekt ”tak” för suezmax-fartyg då befraktare slår ihop två laster på ett större fartyg om raterna inom suezmaxsegmentet blir alltför höga.

Nya handelsmönster ger ökat transportbehov

Bakom den starka utvecklingen inom produkttanksegmentet står, utöver en fortsatt god efterfrågan på olja, förändrade handelsmönster till följd av arbetet med att fasa ut ryska oljeprodukter på vissa marknader. Inte minst gäller detta europeisk import av diesel, som nu i stigande omfattning istället sker från Mellanöstern, Asien och Nordamerika. Sammantaget har utfasningen av rysk olja resulterat i längre transportdistanser och ett ökat transportarbete.

Till drivkrafterna hör även strukturella förändringar i den globala raffinaderikapaciteten, där effekten av raffinaderistängningar i bland annat Nordamerika och Europa nu börjar märkas på allvar. Det faktum att den sammantagna raffinaderikapaciteten har minskat i väst om Suez och samtidigt ökat i Asien och Mellanöstern medför längre transporter och påverkar därigenom hela tankmarknaden.

Höga oljepriser påverkar intjäningen

Det bör noteras att den genomsnittliga intjäningen är just genomsnittlig. För såväl MR- som suezmaxsegmentet varierar intjäningen mycket beroende på fartygstyp och geografisk trading. Exempelvis har raterna för frakter i Atlanten generellt varit högre än i Asien. Likaså har rena produkter betalat bättre än smutsiga. Skillnaden i intjäning beror även på ett fortsatt högt oljepris. Sedan början på mars 2022 har priset på brentolja legat på nivåer över $100/fat - och idag runt $120/fat. Stora skillnader i bunkerförbrukning mellan fartyg av olika ålder och design har i sin tur bidragit till stora skillnader i intjäning mellan ”standardfartyg”, modern ECO-design och/eller ett fartyg utrustat med ”scrubber***”.

Längre distanser

Geopolitisk oro kommer med stor sannolikhet fortsätta sätta sin prägel på olje- och tankmarknaderna även framöver. Sedan invasionen av Ukraina har både olje- och tankmarknaderna gradvis försökt anpassa sig den nya situationen och vi har ännu inte sett slutresultatet av detta då sanktioner och handelsvägar fortsätter att utvecklas. Troligt är dock att den ökade europeiska importen från producenter längre bort än tidigare kommer bestå.

Enligt IEA (International Energy Agency) väntas samtidigt den globala efterfrågan på olja öka med 3,6 miljoner fat per dag från april till augusti 2022. Till drivkrafterna hör lättade restriktioner i Kina, ”driving season” i USA och fortsatt återhämtning i efterfrågan på flygbränsle.

Sammantaget bidrar detta till en fortsatt ”försiktigt optimistisk” syn på produkt-tankmarknadens utveckling under såväl återstoden av andra kvartalet som för resten av 2022.

För egen del sysselsätts våra fartyg, som tidigare meddelats, på charter till Stena Bulk under en femårsperiod. Bashyran är på $15,500 per dag. Därtill kommer även möjligheten till vinstdelning på frakter överstigande bashyran beräknad på snittintjäningen per fartyg och halvår. Stena Bulk sysselsätter fartygen på en blandning av korta och medellånga kontrakt i både Asien och Atlanten.

Göteborg i juni 2022,
Erik Lewenhaupt, Vd


* Clarksons Average MR Clean Products Long Run Historical Earnings
** Clarksons Average Suezmax Long Run Historical Earnings
*** avgasrening ombord som gör att fartyget kan använda en billigare typ av bunker/bränsle.