Försäljning av P-MAX-fartyget Stena Paris

Concordia Maritime har ingått kontrakt avseende försäljning av produkttankfartyget Stena Paris (65,000 dwt, byggt 2005). Köparen är baserad i Grekland och leverans beräknas ske under slutet av juli månad.

Försäljningen väntas medföra en positiv likviditetseffekt om ca 5 MUSD. I enlighet med ingånget bankavtal kommer överskottet att användas till accelererad amortering på lån och därigenom stärka bolaget på längre sikt. Tillgångsvärdena för tankfartyg har stigit under våren i takt med den positiva fraktmarknaden. Köpeskillingen ligger betydligt över de marknadsvärderingar som gjordes vid halvårsskiftet.  

”Försäljningen av Stena Paris görs primärt för att ta tillvara på de höjda fartygsvärderingarna och förbättra bolagets finansiella ställning, men därutöver finns även en åldersfaktor. I en stark andrahandsmarknad för moget kvalitetstonnage passar vi nu därför på att avyttra vårt äldsta fartyg”, säger Erik Lewenhaupt, VD för Concordia Maritime.    

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2022 15:45 CEST.

PDF