Bokslutskommuniké 1 januari–31 december 2021

Nedskrivning belastade resultatet

 • Totala intäkter
  Q4: MSEK 151,2 (165,7)

  Helår: MSEK 704,8 (1 025,8)
   
 • EBITDA
  Q4: MSEK 36,6 (–4,6)

  Helår: MSEK –82,6 (277,8)
   
 • Resultat före skatt
  Q4: MSEK –308,2 (–86,5)

  Helår: MSEK –658,2 (–65,1)
   
 • Resultat efter skatt per aktie
  Q4: SEK –6,45 (–1,83)

  Helår: SEK –13,84 (–1,38)

Händelser under det fjärde kvartalet

 • Avtal med långivande banker avseende nya lånevillkor för två av bolagets P-MAX-fartyg
 • Waiver för kovenant erhållen från långivande banker*
 • Erik Lewenhaupt ny VD för Concordia Maritime
 • Nedskrivning av flottans bokförda fartygsvärden med MSEK 268
 • Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 0 (0) per aktie till bolagsstämman 2022

Händelser efter kvartalets utgång

 • Avyttring av P-MAX-fartyget Stena Perros
 • Teknisk designstudie rörande konvertering av P-MAX-fartyg sjösatt
 • Stena Polaris utkontrakterad på bareboat charter under 12 månader, med optioner

* För mer information, se sidan 6 i bokslutskommunikén.

Nyckeltal 1 januari–31 december 2021

 • Totala intäkter, MSEK: 704,8 (1 025,8)
 • EBITDA, MSEK: –82,6 (277,8)
 • EBITDA, MUSD: –9,6 (30,2)
 • Rörelseresultat, MSEK: –583,5 (32,6)
 • Resultat före skatt, MSEK: –658,2 (–65,1)
 • Resultat före skatt, justerat för nedskrivning: –390,5 (–65,1)
 • Resultat efter skatt, MSEK: –660,4 (–66,0)
 • Soliditet, %: 14 (28)
 • Räntabilitet på eget kapital, %: –112 (–6)
 • Disponibel likviditet inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK: 34,9 (378,0)
 • Resultat efter skatt per aktie, SEK: –13,84 (–1,38)
 • Eget kapital per aktie, SEK: 6,21 (16,66)
 • Lost Time Injury: 0 (2)

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Lewenhaupt
VD, Concordia Maritime AB
0704-855 188
erik.lewenhaupt@concordiamaritime.com   

Martin Nerfeldt
CFO, Concordia Maritime AB
+45 88 938 661 eller 0704 85 50 07
martin.nerfeldt@concordiamaritime.com

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 februari 2022 kl. 13:00 CET.


Concordia Maritime är ett internationellt rederi grundat 1887. Vårt fokus ligger på säkra, hållbara och tillförlitliga transporter av förädlade oljeprodukter, kemikalier och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm.

www.concordiamaritime.com

PDF