Råoljetankmarknaden kraftigt upp - banar väg för produkttank inom kort

Det är dramatiska dagar. När detta skrivs pågår hårda Brexitdiskussioner i England. I USA hotas president Trump att ställas inför riksrätt. I Hongkong fortsätter protesterna och inom kort väntas USA och Nordkorea mötas för nya toppmöten. Det är, med alla mått mätt, händelserika dagar där en stor del av debatten kretsar kring ökade spänningar i omvärlden, ett nytt geopolitiskt läge - och en förväntad kommande dämpning av konjunkturen.

Fortsatt ökande efterfrågan på olja
Den ökade oron på macronivå har spritt sig även till oljemarknaden, där oljepriset sedan i våras gått från dryga USD 70 per fat till dagens pris under USD 60 per fat. Samtidigt har den prognosticerade efterfrågetillväxten justerats ned något. 

Här bör det dock poängteras att den globala efterfrågan på olja är god och fortsätter att öka, om än i något lägre takt än tidigare prognoser. Totalt för 2020 väntas efterfrågan på olja öka med 1,2-1,4 miljoner fat per dag – att jämföra med tidigare prognoser om cirka 1,6 miljoner fat.  

Produktionen möter inte efterfrågan – lagren minskar
Parallellt med en fortsatt stark efterfrågan kvarstår Opec+ produktionsbegränsning. USA och ett antal andra länder har visserligen ökat sin produktion, men det väger inte helt upp Opec+ minskning - och den ökade efterfrågan. Det tillkommande behovet tas istället från lager i konsumtionsländerna. Uttagen har pågått under en längre tid och nivåerna ligger nu under snittet för de senaste fem åren. Vi har sagt det tidigare och vi säger det igen: denna utveckling är i längden inte hållbar. En fortsatt produktionsneddragning skulle skapa oljelagernivåer inom OECD som riskerar understiga ca 55 dagars förbrukning – vilket vare sig är önskvärt eller hållbart.

Stark utveckling för råoljetanksegmentet
Så, hur ser då utvecklingen inom tanksjöfarten ut? Vi kan konstatera att det på det hela taget blivit som vi tidigare kommunicerat – men med cirka ett kvartals fördröjning. Inom det största tanksegmentet, VLCC, har marknaden vänt. Raterna har sedan sommaren börjat röra sig uppåt. Till drivkrafterna hör den underliggande starka efterfrågan på olja, en omfattande amerikansk export och en allt lägre nettotillväxt i tankflottan. Parallellt har även installationen av scrubbers på ett relativt stort antal fartyg medfört att den totala tillgängliga flottan minskat, vilket ytterligare bidragit till de stigande raterna.

Utöver dessa, mer eller mindre strukturella orsaker, har även det spända geopolitiska läget bidragit till den stärkta marknaden. Attacken mot två produktionsanläggningar i Saudiarabien i mitten av september medförde att VLCC-raterna gick från ca USD 25,000 per dag till upp mot USD 40,000. USAs införande av sanktioner mot delar av den stora kinesiska rederikoncernen Cosco, som sammantaget opererar mer än 100 tankfartyg, har sedan dess bidragit till att raterna stigit ytterligare. När detta skrivs ligger de på cirka USD 70,000 per dag – de högsta nivåerna sedan 2015. Utvecklingen under de senaste veckorna visar tydligt på vilka stora effekter enskilda händelser kan ha i en tight marknad. Det är fortsatt volatilt, men på en betydligt högre nivå än tidigare.

MR på tur
Helt enligt skolboken har de mindre storleksklasserna av råoljetankers, Suez- och Aframax, följt efter. Det innebär att samtliga råoljetanksegment nu befinner sig i en positiv trend. Rycket har ännu inte nått till MR-segmentet – men vi är övertygade om att det kommer. Inom några veckor kommer råolja ha omvandlats till förädlade oljeprodukter, som behöver skeppas. Vi ser redan nu en påtagligt ökad aktivitet som med stor sannolikhet kommer leda till stärkta rater nu under hösten och vintern.

Därutöver finns ytterligare ett stort antal faktorer som talar till marknadens fördel: 

  • Säsongsmässighet. Vi står inför en säsongsmässig uppgång, då efterfrågan på olja och oljeprodukter vanligtvis ökar under vintern
  • Lagersituationen. Lagren har under en längre tid minskat och behöver nu fyllas på för att inte gå under kritiska nivåer.
  • Konsekvenser av IMO 2020. Ca 350 tankbåtar kommer under november/januari att tas ur trafik för att installera skrubbers. Detta kommer minska tillgängliga utbudet av fartyg högst väsentligt.  
  • Begränsad tillväxt i flottan. De senaste årens svaga marknad har resulterat i stor utfasning av tankfartyg och tillsammans med få antal nybeställningar väntas tankflottan växa med endast cirka två procent de närmaste två åren.

Uppgången har som sagt startat. Nu gäller det att leverera på den förbättrade marknaden. Det ser vi fram emot.

Kim Ullman
VD för Concordia Maritime