Riskhantering

I likhet med alla affärsdrivande företag är vår verksamhet förknippad med vissa risker. Vi har valt att dela in dessa i fyra kategorier: strategiska risker, operativa risker, efterlevnadsrisker och finansiella risker.

Information om dessa risker och Concordia Maritimes riskhantering finns i avsnittet Risk- och känslighetsanalys i årsredovisningen.