Kallelse till extra bolagsstämma i Concordia Maritime AB (publ)

Aktieägarna i Concordia Maritime AB (publ), 556068-5819, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 22 februari 2024 kl. 13.00 i Mannheimer Swartling Advokatbyrås lokaler på Järnvågen 1 i Göteborg.

Rätt att delta och anmälan
Den som önskar delta i stämman ska 

 • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 14 februari 2024, 
 • dels ha anmält sitt deltagande i stämman senast fredagen den 16 februari 2024. Anmälan om deltagande i stämman kan ske per post till Setterwalls Advokatbyrå AB, att: Anna af Petersens, Box 1050, 101 39 Stockholm eller e-post till anna.afpetersens@setterwalls.se. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två).

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas anmälan och uppvisas på stämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets huvudkontor samt på bolagets hemsida, www.concordiamaritime.com

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per onsdagen den 14 februari 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 16 februari 2024 kommer att beaktas vid framställningen av bolagsstämmoaktieboken.

Ärenden och förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande för stämman.
 3. Val av justerare.
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen.
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen.
 9. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.
 10. Stämmans avslutande.

Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen (punkt 7)
Aktieägaren Stena Sessan AB, som företräder cirka 93 procent av aktierna och 96 procent av röster i Concordia Maritime AB, föreslår att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska uppgå till tre stycken och att suppleanter inte ska utses.

Fastställande av arvoden till styrelsen (punkt 8)
Stena Sessan AB föreslår att det styrelsearvode som beslutades av årsstämman den 4 maj 2023 om 400 000 kronor till styrelseordförande fortsatt ska gälla och att ingen ersättning ska utgå till övriga föreslagna styrelseledamöter. Det styrelsearvode som beslutades av årsstämman den 4 maj 2023 om 300 000 kronor till övriga av årsstämman valda ledamöter ska utgå pro rata i förhållande till de avgående styrelseledamöternas mandatperiod.

Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande (punkt 9)
Stena Sessan AB föreslår att styrelsen för tiden fram till nästa årsstämma ska utgöras av nuvarande styrelseordförande Stefan Brocker, född 1966, samt av Monalotte Theorell Christofferson, född 1969, CFO på Stena Sessan AB, och Fredrik Konopik, född 1985, Investment Director på Stena Sessan AB. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Stefan Brocker.

Aktier och röster
I bolaget finns totalt 47 729 798 aktier, varav 4 000 000 aktier av serie A och 43 729 798 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 83 729 798 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på bolagsstämman
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och bolagets förhållanden till annat koncernföretag.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Göteborg i januari 2024
Concordia Maritime AB (publ) 
Styrelsen

PDF