Nedskrivning av fartygsvärden med 268 MSEK

Concordia Maritime skriver ned det bokförda värdet på fartygen i flottan med 268 MSEK.

Nedskrivningen görs efter en samlad bedömning av fartygens marknads- och nyttjandevärden. Som en konsekvens av den långvarigt svaga tankmarknaden bedöms dessa ha gått ned. Denna bild bekräftas också i den nyligen genomförda försäljningen av P-MAX-fartyget Stena Perros. Sammantaget föranleder detta en nedskrivning av fartygsvärden med totalt 268 MSEK. Det bokförda värdet på Concordia Maritimes fartyg uppgår efter nedskrivningen till 1 973 MSEK.

Nedskrivningen medför ingen övrig påverkan på kassaflöden eller låneavtal.

Concordia Maritime gör var sjätte månad en analys av huruvida det föreligger ett ned­skrivnings­behov. En nedskrivning görs om en tillgångs eller ­kassagenererande enhets redovisade värde överstiger det så kallade åter­vinningsvärdet. Återvinnings­värdet avser det högre av verkligt marknadsvärde (baserat på externa värderingar) och nyttjandevärde (bedömda framtida ­diskonterade kassa­flöden).

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Lewenhaupt
VD, Concordia Maritime AB
erik.lewenhaupt@concordiamaritime.com             

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2022 22:30 CET.


Concordia Maritime är ett internationellt rederi grundad 1887. Vårt fokus ligger på säkra, hållbara och tillförlitliga transporter av förädlade oljeprodukter, kemikalier och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm.

www.concordiamaritime.com

PDF