Förlängning av Opecs produktionsminskning

På sitt möte 1 juli 2019 beslutade Opec om en upp till nio månader lång förlängning av de produktionsminskningar som infördes i början av 2019. Beslutet motiveras med ökad geopolitisk oro och syftet är dels att driva ner lagernivåerna ytterligare, dels att skapa en marknadsbalans som innebär högre och stabila oljepriser. Opecs samarbetspartners, där Ryssland är störst, har slutit upp kring överenskommelsen och tillsammans med Opec står de för en produktion av ca 50 miljoner fat olja per dag, d v s halva världsproduktionen.

Vi har tidigare kommunicerat att vi förväntade oss ett beslut om en stegvis återgång till normal produktionstakt i detta möte. Så blev nu inte fallet.

Vi tror dock fortfarande att Opec senare i höst kommer att ompröva sitt beslut. En fortsatt produktionsneddragning skulle skapa oljelagernivåer i OECD som endast motsvarar ca 55 dagars förbrukning – vilket vare sig är önskvärt eller hållbart.

Beslutet nu påverkar inte vår överlag positiva syn på marknadens utveckling framöver, men det stora lyftet kanske kommer något kvartal senare än vad vi hoppats och trott. Vi förväntar oss fortsatt en successivt allt starkare marknad under hösten 2019. Utöver positiva grundförutsättningar bestående av fortsatt hög efterfrågan på olja samt en allt lägre nettotillväxt i tankflottan, bidrar såväl en omfattande amerikansk export som konsekvenserna av IMO 2020, till att skapa spännande förutsättningar.

Tankmarknaderna under första halvåret 2019 har producerat nivåer som översteg samma period 2018 med mellan 50-100 procent. Så även om marknaden nu är fortsatt relativt svag så har den, som vi tidigare kommunicerat, varit högre och mer volatil än under första halvåret 2018.

Under juni såg vi en positiv trend inom flertalet marknadssegment. Marknaden är överlag tight och det krävs inte mycket för att raterna ska gå upp. Ett tydligt exempel är den brand som inträffade i ett av de största raffinaderierna på den amerikanska östkusten i juni. Som konsekvens har nu importbehovet av bensin ökat kraftigt – med stigande rater som följd. Nu i juli väntas dessutom aktiviteten på flertalet raffinaderier åter öka, efter en förlängd stängningsperiod till följd av omställningsarbeten och förberedelser inför IMO2020.

Återigen – under hösten kommer vi med största sannolikhet få se en stegvis förbättring i marknaden. Till dess, håll ut….

Göteborg i juli 2019
Kim Ullman, Vd