Stärkt tro på en stark marknad

Vår tro på en successivt allt starkare tankmarknad har under senare tid stärkts. Utöver positiva grundförutsättningar, dvs fortsatt hög efterfrågan på olja samt en låg nettotillväxt i tankflottan, bidrar såväl en kraftigt ökad amerikansk export som konsekvenserna av IMO 2020, till att skapa riktigt spännande förutsättningar.

Efter två år av svag marknad vände tankmarknaden äntligen uppåt i slutet av 2018. Under det fjärde kvartalet ökade fraktraterna på ett remarkabelt sätt – från USD 10 000 per dag i september för ett Suezmaxfartyg - till runt USD 50 000 dollar per dag i december. Den positiva trenden syns inte bara i fartygsraterna, utan även i den finansiella rapporteringen, där i stort sett samtliga noterade tankbolag, även Concordia Maritime, redovisade vinst för det första kvartalet.

2019 har sedan inletts precis som vi förväntade oss – det vill säga volatilt men på en högre nivå än 2018. Opecs och andra stora oljeproducenters beslut att från och med årsskiftet 2018/19 åter minska produktionen - i kombination med ovanligt, för året, tidiga raffinaderiunderhåll har medfört att marknaden åter dämpats under det andra kvartalet. Vi tror dock på en vändning från och med tredje kvartalet och framöver.

Nästa tankhögkonjunktur runt hörnet

I såväl årsredovisningen för 2018 som i delårsrapporten för det första kvartalet 2019 har vi kommunicerat en positiv bild kring vår syn på marknadens utveckling framöver. Denna tro, som delas av såväl andra tankrederier som flera banker och analysinstitut, har under senare tid stärkts ytterligare. Låt oss igen titta lite närmare på drivkrafterna:

  • Stabil efterfrågan på olja och låg nettotillväxt i flottan
    Fundamentala faktorer såsom efterfrågan på olja (och därmed tanktransporter) och tankflottans utveckling talar båda sitt tydliga språk. Vi tror att Opec vid sitt nästa möte, i slutet av juni, kommer fatta beslut om en stegvis återgång till normal produktion från och med hösten 2019. Även utbudssidan ser bättre ut än på länge. De senaste årens svaga marknad har resulterat i stor utfasning av tankfartyg och tillsammans med få antal nybeställningar kommer tankflottan endast växa med ca två procent de närmaste två åren.

  • Ytterligare ökat transportbehov till följd av strukturella förändringar
    Tillväxtentakten i flottan och Opec+ produktion är dock faktorer som, över tid, går upp och ner. Så har det varit tidigare och så kommer det fortsätta att vara. Vad som gör de kommande åren extra intressanta är dels USAs kraftigt ökade oljeproduktion, dels IMOs nya regelverk som träder i kraft 2020.

Den ökade amerikanska produktionen väntas medföra en fortsatt kraftigt ökad export. Redan idag exporteras 2,5-3,0 mbd råolja och ca 5 mbd oljeprodukter. Under de kommande 2-3 åren förväntas exporten av råolja dubbleras och även exporten av förädlade produkter att öka. Ökningen kommer att medföra längre distanser, vilket ger ökat transportbehov och därmed högre utnyttjandegrad av fartygen.

Vad gäller IMO2020 kommer det nya regelverket medföra en kraftigt ökad efterfrågan på lågsvavligt bränsle. En stor del av dessa kommer att produceras på nybyggda raffinaderier i Asien – för att sedan transporteras till kunder västerut. Även här kommer effekten att synas i form av ökat transportbehov.

Även i det kortare perspektivet kommer IMO 2020 bidra positivt. Som alternativ till att gå över till lågsvavligt bränsle kan redare istället välja att installera reningsutrustning i form av s.k. ”scrubbers”. Under hösten 2019 väntas cirka 300 tankfartyg dockas i flera veckor per fartyg för att få scrubbers installerade. Ett betydande antal fartyg kommer från och med hösten 2019 därmed inte vara tillgängliga för uppdrag. Detta kommer att påverka marknaden i det korta perspektivet.

Sammantaget ser vi således en utveckling framför oss av nya typer av flöden och transportvägar. Råolja kommer i allt högre utsträckning behöva transporteras från väst till öst för att sedan transporteras tillbaka i form av förädlade (inte minst lågsvavliga) oljeprodukter.

Summa summarum, efter flera riktigt tuffa år ser framtiden nu ljus ut. För den som vill fördjupa sig ytterligare i dessa frågeställningar rekommenderas KeplerChevreaux uppdaterade marknads och aktieanalys. Finns att läsa här.

Göteborg i juni 2019,

Kim Ullman
Vd