Pressinformation från årsstämma Concordia Maritime AB (publ)

Det fastställdes ett totalt oförändrat arvode om 1.700.000 kronor till de stämmovalda styrelseledamöterna (SEK 400.000 vardera till ordföranden och vice ordföranden samt SEK 225.000 till övriga stämmovalda ledamöter) och att arvode till revisorerna skall ske enligt godkänd räkning.

Vidare fastställdes förslaget om en utdelning på 1 krona per aktie. Avstämningsdag 3 maj och utbetalningsdag från Euroclear den 6 maj 2011.

Göteborg den 29 april 2011

CONCORDIA MARITIME AB (publ.)

Styrelsen