Concordia Maritime uppgraderar fartyg och förändrar flottans disposition

Stena Performance sysselsätts från och med juli på den öppna marknaden. Befraktningen sköts på vårt uppdrag av Stena Weco som är ett joint venture mellan Stenas tankerbolag Stena Bulk och danska Weco, ett bolag specialiserat på befraktning av vegetabiliska oljor.

Stena Premium är tidsutbefraktat på cirka tre år till ST Shipping, ett bolag inom energikonglomeratet Glencore.

Concordia Maritime har också, mot viss erhållen kompensation, träffat överenskommelse med franska oljebolaget Total om förtida återleverans av ett av de fyra fartyg som är uthyrda till dem. Fartyget, Stena Provence, kommer därmed från och med augusti att sysselsättas på den öppna marknaden och planering pågår för att genomföra uppgradering till IMO III under hösten även på detta fartyg.

Hans Noren, VD kommenterar:

”Stena Performance är det första fartyget i vår flotta som återlevereras från tidsbefraktningskontrakt och det är naturligtvis viktigt att få så stor flexibilitet som möjligt på den öppna fraktmarknaden och därmed öka intjäningsmöjligheterna. Där kommer IMO III-uppgraderingen in. Vi har arbetat hårt med detta sedan årsskiftet och det är tillfredställande att konstatera att det nu är genomfört på två av våra fartyg.

Vi ser också mycket fram emot samarbetet med Stena Weco, som i tillägg till expertis på oljebefraktning också har stor kunskap och marknadsnärvaro vad gäller transporter av vegetabiliska oljor.

Det franska oljebolaget Total har varit med i P-MAX-projektet sedan starten 2002/2003. Vi har nu överenskommit att de återlevererar ett av de fyra fartyg de hyr av oss cirka 1,5 år i förtid. Båda bolagens tonnagebehov förändras över tiden och det är naturligt och helt i linje med vårt goda samarbete att göra denna typ av uppgörelse .”

Göran Hermansson, ekonomidirektör kommenterar:

”Investeringen i IMO III-uppgraderingen är strax under 1 miljon dollar motsvarande cirka 6 miljoner kronor per fartyg. Men det ökar också fartygens marknadsvärde med minst detta belopp.

Vår prognos för helårsresultat 2011, USD 10-13 miljoner, motsvarande MSEK 65-85 kvarstår”

För vidare information
Hans Norén, VD, 031 855101, 0704 855101
Göran Hermansson, CFO, 031 855046, 0704 855046
www.concordiamaritime.com