1 januari–30 september 2023

 • Totala intäkter
  Q3 MSEK 20,7 (118,2)
  9 mån MSEK 231,1 (423,1)

 • EBITDA
  Q3 MSEK –6,4 (38,0)
  9 mån MSEK 103,4 (170,4)

 • Resultat före skatt
  Q3 MSEK –21,8 (–22,8)
  9 mån MSEK 24,4 (–16,7)

 • Resultat efter skatt per aktie:
  Q3 SEK –0,43 (–0,48)
  9 mån SEK –0,41 (–0,37)

Händelser under tredje kvartalet

 • Försäljning och leverans av Stena Premium och Stena Progress.

 • Samtliga lån från närstående återbetalade.

Nyckeltal

  Kvartal 3
(jul–sep)
9 månader
(jan–sep)
Helår
  2023 2022 2023 2022  2022
Totala intäkter, MSEK 20,7 118,2 231,1 423,1 686,1
varav resultat från fartygsförsäljningar –6,1 2,9 112,4 41,9 193,9
EBITDA, MSEK –6,4 38,0 103,4 170,4 374,1
EBITDA, MUSD –0,7 3,4 9,8 17,2 37,0 
Rörelseresultat, MSEK –12,6 –3,6 56,6 42,8 216,9
Resultat före skatt, MSEK –21,8 –22,8 24,4 –16,7 126,1
Resultat efter skatt, MSEK –20,5 –22,8 19,5 –17,6 123,3
Soliditet, % 91 20 91 20 33
Räntabilitet på eget kapital, % 37 neg 37 neg 36
Disponibel likviditet inklusive 
outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK
243,4 86,1 243,4 86,1 98,0
Resultat efter skatt per aktie, SEK –0,43 –0,48 0,41 –0,37 2,58
Eget kapital per aktie, SEK 9,43 7,12 9,43 7,12 8,60
Lost Time Injury 0 0 0 0 0