1 januari–31 december 2019

 • Totala intäkter
  Q4: MSEK 317,6 (367,8)
  12 mån: MSEK 1 140,2 (1 052,9)

 • EBITDA
  Q4: MSEK 62,3 (77,1)
  12 mån: MSEK 249,5 (56,8)

 • Resultat före skatt
  Q4: MSEK –29,3 (–19,4)
  12 mån: MSEK –102,3 (–182,1)

 • Resultat efter skatt per aktie
  Q4: SEK –0,62 (–0,41)
  12 mån: SEK –2,15 (–3,81)

Händelser under fjärde kvartalet

 • Utkontraktering av tre P-MAX-fartyg på två år

 • Refinansiering av åtta P-MAX-fartygoch checkkredit genomförd

 • Styrelsen föreslår till kommande bolagsstämma en utdelning om 0 (0) SEK/aktie.

Händelser efter kvartalets utgång

 • Ny bolagsstruktur implementeras

Nyckeltal

  Kvartal 4
(okt–dec)
Helår
  2019 2018  2019 2018
Totala intäkter, MSEK 317,6 367,8 1140,2  1052,9
EBITDA, MSEK 62,3  77,1 249,5  56,8
EBITDA, MUSD 6,5  8,9 26,5 6,5
Rörelseresultat, MSEK  –3,3 28,2 –0,4 –130,1
Resultat före skatt, MSEK  –29,3 –19,4 –102,3 –181,9
Resultat efter skatt, MSEK  –29.5 –19,5 –102,6 –182,1
Soliditet, %  29 38 29 38
Räntabilitet på eget kapital, % –1  –16 –9  –15
Disponibel likviditet inklusive 
outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK
354,8 160,1 354,8  160,1
Resultat efter skatt per aktie, SEK –0,62 –0,41 –2,15  –3,81
Eget kapital per aktie, SEK  22,12 22,24 22,12 22,24
Lost Time Injury 0 1 0