Ta vårt ansvar för anställda och samhälle

Concordia Maritime arbetar kontinuerligt med att ta vårt ansvar både som arbetsgivare och som samhällsaktör genom att verka för goda arbetsvillkor, jämställdhet, mänskliga rättigheter och bekämpande av all form av korruption.

Sjöfarten är till naturen global; affärs- och konkurrensmässigt men också vad gäller arbetsmarknad för sjöfolk. Efterfrågan på utbildade och erfaret sjöfolk är stor och väntas under kommande år öka ytterligare, bland annat till följd av stora pensionsavgångar. För att kunna attrahera skickligt och erfaret befäl och manskap krävs, förutom konkurrenskraftiga löner, en långsiktighet och ett gott anseende som arbetsgivare. 

Concordia Maritime och bemanningspartnern Northern Marine Management strävar efter att vara attraktiva arbetsgivare som, utöver konkurrenskraftiga villkor, även erbjuder utvecklande och säkra arbetsplatser. Respekt för individen, möjlighet till kompetensutveckling och en stark säkerhetskultur utgör viktiga bitar i detta arbete.

Samhällsengagemang

I enlighet med Concordia Maritimes riktlinjer för samhällsengagemang prioriteras initiativ med tydlig koppling till företagets värderingar, kompetens och verksamhet.

De projekt eller initiativ som stöttas ska huvudsakligen vara relaterade till sjöfart. De ska bidra till en säkrare vardag för  en enskilda sjömannen, stötta utvecklingen mot en mer miljömässigt och socialt hållbar sjöfart eller bidra till en positiv utveckling av de lokala marknader på vilka bolaget är verksamt.

AMBITION OCH INRIKTNING AKTIVITETER OCH INITIATIV

Skapa en trygg och utvecklande
arbetsplats

  • Insatser för ökat välbefinnande
  • Utvecklings- och karriärmöjligheter
  • Rättvisa och konkurrenskraftiga villkor
  • Koncerngemensam visselblåsarfunktion

Bidra till en hållbar samhällsutveckling

  • Nolltolerans mot mutor och korruption
  • Krav på leverantörers och partners efterlevnad av mänskliga rättigheter
  • Stöd till Mercy Ships Cargo Day