Utbildning och riskidentifiering

Att arbeta ute till havs ställer stora krav på befäl och manskap ombord. För att trygga säkerheten ombord finns, utöver ett omfattande internationellt regelverk, även högt ställda interna krav och rutiner.

För att kraven på kvalitet, miljö och säkerhet ska uppfyllas, bedrivs ett kontinuerligt kompetensutvecklingsarbete. Utbildningarna är dels generella, dels anpassade för det specifika fartyget.

Behaviour Based Safety

Det viktigaste inslaget i arbetet att kontinuerligt förbättra säkerheten ombord utgörs av systematisk riskidentifiering. I de dagliga rutinerna på Concordia Maritimes fartyg ingår att varje besättningsman varje dag ägnar viss tid åt att studera hur rutiner och rörelsemönster efterlevs. Rapporteringen sker utifrån en standardiserad modell (Behaviour Based Safety). Observationerna sammanställs i rapporter som sedan sprids till samtliga fartyg i flottan.

Det systematiska säkerhetsarbetet återspeglas tydligt i antalet personskador och LTIF, där Concordia Maritime under många år har legat betydligt lägre än genomsnittet i branschen.

Två arbetsplatsincidenter under 2020

Under året inträffade två arbetsplatsincidenter som medförde att den enskilde medarbetaren inte kunde återgå till arbetsskiftet dagen efter (Loss Time Injury). Vid det ena tillfället gav en gallerdurk på Stena Provence vika, vilket resulterade i att en besättningsman föll och ådrog sig skador. Besättningsmannen blev sedermera friskförklarad. Vid det andra tillfället skadade en person i besättningen på Stena Premium handen i samband med städning av en svarv i verkstaden.

Under året orsakades ingen arbetsrelaterad skada som krävde behandling av sjukvårdspersonal (Medical Treatment Case). En incident medförde begränsningar i utförande av planerade arbetsuppgifter (Restricted Work Case). Det var en besättningsman ombord Stena Perros som skadade sig på ett verktyg.

Tre incidenter som resulterade i skada på egendom inträffade under året. Skadorna rörde bland annat ett litet hål i en ballasttank till följd av att en sandblästringsmaskin startade oavsiktligt under en dockning.

En incident klassad som Restricted Work Case inträffade under året och tre incidenter klassades som High Potential Near Miss.